جيغ جيغو
و گاهی برای تو

و من دلم تنگ می شود

گاهی برای من

گاهی برای ما

و خسته ام از خیال تیره هر روزه گناه

که یکنفس

می خواند به گوشم

بی وقفه

مبادا یادم برود

که من دلم تنگ می شود.......

                                                           ........ که نه هرگز برای تو

 سهم بارش آسمان بر من بود

صاعقه رعب آور هستی ناخواسته

و به گمانم رعشه درد بود

 بر دیواره رحم مادر

که نوازشش می کرد و بازیگوشی کوک فردا می خواندش

 

 سوء تفاهم از همان روز آغاز شد.