جيغ جيغو
چيزی روی سينه ام سنگينی می کند................

ناگهان چه زود دیر می شود...

نمی دونم کجا  خوندمش و کی .. اما تو ۲۴ ساعت  گذشته همه اش توی ذهنم وول می خورد و می خوره! وارد جریان خونم هم شده!  و با تمام سلول هام دارم حسش می کنم!!!!!!!!!