جيغ جيغو
بی چشمداشت!

يادم باشد! يک نسخه از دعای باران!!‌ مردمان اين مملکت!‌ و شيخشان را  به خواهش و تمنا و تضرع راهی ديار  خشک!! خودمان!‌ کنم!!‌

به گمانم رويای اتصال دريا ی شمال و دريای جنوب!! به طرفة العينی محقق شود!!

با اين همه  برای دست مريزاد (بی چشمداشت) برايم کيسه ای از داغی و زردی بی همتای خورشيد بفرستيد!