جيغ جيغو
اعلام برائت!

دوستان گرامی!!‌قبل از اينکه وبلاگ ما رو با زد و خورد های بين خودتون به خاک و خون بکشين!!‌از همين جا اعلام می کنیم!! اون هايی که می خوان اين عکس رو  واقعی بپندارند، بپندارند! اون هايی که عکس را دستکاری شده می مفروضند!! بمفروضند! ما (‌ما، نه من!‌چون ما از خودمون خيلی مچکريم!!!!) که بالاش نوشتيم ۱۰۰٪ بدون عنوان!! ننوشتيم؟؟!!