جيغ جيغو
حيف باشه ندونيم!!

اگه گفتين مشکل ما و مملکتمون!!( ده بالا) چيه!!!

برای پاسخ دقيق!!!‌لطفاً سايت زير را  پس از خواندن دعای ذکر شده ( دعای دفع فیلتر!!!)‌ در پايان متن مربوطه!! بازديد فرماييد!!‌

از حس نيّت شما!! قلباً سپاسگزاريم!!!!

http://noqte.com/upload/attachment/3tir.wmv
 
 
الهم مددنا افتح  هذه الوب سايت سريعاً !!!   لانّ بالا رفتن الاطلاعات الاعموميه!! و الفتوح  العویننا به الحقايق الا جتماعيه!!!!
 

 

دنيا اومد دستتون؟؟!!