جيغ جيغو
وقتی شيطان رجيم گولم زد!!!

من و شيطان رجيم ( يه روز که رفت تو جلدم!!!!) تصميم گرفتيم به کنجکاوی های ده بالايی و شخصی من توجه نشان بديم!! نصيجت های آقای همسر هم مبنی برارشاد من و شيطان عزيز بی نتيجه ماند و دست آخر آقای همسر را نيز از راه به درکرديم!!!! 

 

 

 

آی خوش گذشت!! آی خوش گذشت!!

 

در خاتمه: ! ساروی کيجا جان اون سايتی که معرفی کردی کار نمی کرد!!! اما http://www.myonlineimages.com به دادم رسيد!!

اين و اينجا نوشتنم که خودم هم اسم سايت و يادم نده!!!