جيغ جيغو
آغاز

در آغاز كلمه بود

و كلمه‌ی خدا انسان شد .